;

Användarvillkor

Godkännande av villkor

Välkommen! Dropshipping.se erbjuder sina tjänster till dig, med förbehåll för följande användarvillkor, som kan komma att uppdateras av oss från tid till annan utan meddelande till dig.

Tillåten och otillåten användning

Besökaren får inte använda information från Dropshipping.se i en kommersiell verksamhet som rimligen kan anses vara en verksamhet som konkurrerar med Dropshipping.se. Medlemskapet är personligt och flera personer får inte dela på samma konto.Besökaren ansvarar också för de handlingar som görs under Besökarens konto.Användarnamn och lösenord (Inloggnings- uppgifter) för användning av Dropshipping.se är personliga och får endast användas av användaren personligen. Besökaren åtar sig att inte avslöja användarnamn och lösenord för medlemskap på Dropshippa.se till annan part. Om Besökaren får kännedom om att inloggningsuppgifterna används av utomstående skall Besökaren omgående se till att byta lösenord.

Rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter som omfattar tjänsterna på Dropshipping.se och de tekniska lösningarna som används för tillhandahållande av dessa, utformning av gränssnitt, programvara, och systemarkitektur och design tillhör Dropshipping.se och får ej användas av Besökaren i en vidare utsträckning än som följer av funktionerna i tjänsten eller som uttryckligen anges i dessa villkor. Under inga omständigheter förvärvar Besökaren eller tredje man några immaterialrättigheter till tjänsten eller till den programvara eller de tekniska lösningar som används i tjänsten eller till eventuella varumärken som tillhör eller nyttjas av Dropshippa.se.Besökaren förbinder sig att följa gällande upphovsrättsliga regler, andra eventuella relevanta immaterialrättsliga regler, regler om skydd för personuppgifter, marknadsrättslig lagstiftning och annan relevant lagstiftning när Besökaren använder sig av informationen som tillhandahålls via tjänsten Dropshipping.se.Besökaren erhåller genom detta avtal ingen rätt att framställa exemplar av (kopiera) och/eller, överföra, sprida, framföra eller på annat sätt göra tillgängligt för allmänheten eller utomstående, material som tillhandahållits av Dropshipping.se.Besökaren har enbart rätt att till eget medium överföra ingående textmaterial, foton eller bilder för läsning eller utskrift i den utsträckning detta är tillåtet enligt upphovsrättslagen. Elektronisk bearbetning i form av t ex indexering och/eller databaslagring är förbjuden. Besökaren har inte rätt att till annan part förmedla, sälja eller mångfaldiga i informationen ingående textmaterial, foton, andra bilder eller annat verk.

Tillgänglighet

Dropshipping.se är normalt tillgänglig via Internet dygnet runt sju dagar i veckan. Tillgängligheten är inte alltid övervakad. Dropshipping.se kan således ej garantera att Tjänsterna är fria från avbrott, fel eller störningar.Dropshippa.se har rätt att vidta åtgärder som påverkar ovannämnda tillgänglighet, om Dropshippa.se anser detta vara nödvändigt av tekniska, service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl. Besökaren är också medveten om och bekräftar Besökarens möjlighet att bereda sig tillträde till Internet inte kan garanteras av Dropshipping.se och att Dropshipping.se inte ansvarar för bristfälligheter i Besökarens egna Internetanslutningar eller utrustning.

Rättelse av fel

Dropshipping.se skall åtgärda fel eller brister på ett sätt Dropshipping.se finner lämpligt. Dropshipping.se har rätt att stänga webbsajten och tjänsterna på denna för underhållsarbete eller uppgradering.

Ändring av tjänsterna

Tjänsterna på Dropshipping.se kommer löpande att vidareutvecklas. Dropshipping.se har därför rätt att från tid till annan utföra ändringar i tjänsterna och sådana ändringar kan avse vilka källor som bevakas, antalet bevakade källor, rutinerna för drift, tekniska system eller liknande. Dropshipping.se strävar efter att i möjligaste mån tillse att uppgifter och information som finns tillgängligt på webbplatsen är korrekt. Dropshippa.se lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Dropshipping.se göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

Priser

Besökaren erlägger en särskild abonnemangsavgift för Tjänsten. Abonnemangsavgiften gäller för ett halvår i taget och Besökaren har således en garanti mot prishöjning under varje avtalsperiod (6 månader). Dropshipping.se har däremot rätt att höja priset inför en ny period.

Betalningsalternativ

Kortbetalning hanteras av vår betalningspartner Stripe för att garantera snabb och säker betalning. Stripe genomför en kontroll av kortuppgifternas riktighet samt att det finns täckning för köpet. Vid köp av medlemskap godkänner Du att Stripe lagrar ditt kreditkort för framtida debiteringar ifrån Dropshipping.se i enlighet med ditt medlemskaps abonnemang. Se 10 ABONNEMANGSTID.

Abonnemangstid

Abonnemanget förnyas automatiskt med tolv (6) månader i taget, såvida du inte uppsäger abonnemanget innan avtalsperiodens slut. Om abonnemanget sägs upp senare får uppsägningen verkan och abonnemanget upphör vid utgången av nästföljande period. Vid uppsägning av ditt medlemskap avslutas ditt medlemskap och du får inte längre tillgång till dess innehåll efter medlemperiodens slut. Uppsägning av abonnemang sker under rubriken "Avsluta prenumeration" på Besökarens kontosida.

Reklamation och ångerrätt

Besökaren skall, för att kunna göra gällande ersättningsanspråk, reklamera utan dröjsmål från det att Besökaren blivit medveten om eller borde ha blivit medveten om omständigheten på vilken anspråket grundas. Besökaren godkänner att ångerrätten inte gäller vid köp av medlemskap.

Förtida uppsägning

Var och en av Dropshipping.se och Besökaren har rätt att säga upp abonnemanget på tjänsterna med omedelbar verkan om;a) den andra Parten på ett väsentligt sätt bryter mot dess villkor för användning,b) den andra Parten på ett annat (icke väsentligt sätt) sätt bryter mot villkoren och denne inte inom 14 dagar från skriftlig begäran, vidtar rättelse av felet, ellerc) om andra Parten går i konkurs, begärs i likvidation eller det finns annan anledning att uppfatta att den andra Parten är på obestånd, ellerd) om grund för avstängning föreligger (se nedan).Besökaren har inte rätt till någon återbetalning av erlagda abonnemangsavgifter om Besökaren säger upp abonnemanget under avtalsperioden.

Avstängning

Dropshipping.se har rätt att med omedelbar verkan stänga av Besökaren från tillgång till Dropshipping.se (avaktivera Besökarens tillträde till Dropshippa.se), oma) Besökaren efter påminnelse inte i tid erlägger full abonnemangsavgift för medlemskap,b) Besökaren använder tjänsten på ett sätt som innebär överträdelse av Dropshipping.se säkerhets- och administrationsbestämmelser,c) Besökaren inte (längre) uppfyller kraven för att vara medlem, eller e) Besökaren på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor. d) Besökaren trots tillsägelse sprider reklam, meddelanden eller kommentarer som kan anses stötande eller mindre passande. Dropshipping.se förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses stötande eller mindre passande.Agerande som utgör grund för avstängning utgör också grund för hävning av abonnemanget.Om avstängning sker kan Besökarens konto bli avstängt utan föregående varning.

Personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att bli medlem godkänner du att Dropshipping.se lagrar de uppgifter du lämnat i syfte att användas för de tjänster Dropshipping.se och dess samarbetspartners erbjuder. Dropshipping.se behandlar Besökarens personuppgifter för att administrera tjänsterna och prenumerationen, ge Besökaren erbjudanden om nya produkter och tjänster, genomföra andra marknadsaktiviteter, samt för att utgöra underlag för Dropshipping.se marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling och statistiska ändamål. Personuppgifter som Besökaren lämnar till Dropshipping.se eller som annars registreras i samband med avtalsförhållandet, kan komma att behandlas av Dropshipping.se såväl i Sverige som utomlands. Genom att bli medlem på Dropshipping.se godkänner du att få e-postutskick med branschrelaterad information och reklam. Självklart kan du när som helst avsluta ditt medlemskap och därmed ej erhålla våra utskick. Dropshipping.se kan också inhämta uppgifter från privata och offentliga register och komplettera personuppgifterna med dessa. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter avslutandet av abonnemanget. Genom att acceptera dessa villkor lämnar Besökaren sitt samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivits.

Tillämplig rätt och tvist

Svensk rätt skall tillämpas på dessa villkor och Parternas avtalsförhållande. Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och avtalsförhållandet rörande tjänsterna skall avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.