Användarvillkor

1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Välkommen! Dropshippa.se erbjuder sina tjänster till dig, med förbehåll för följande användarvillkor, som kan komma att uppdateras av oss från tid till annan utan meddelande till dig.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN MEDLEM OCH BETALTJÄNSTERNA SILVER - OCH GOLDMEDLEM

För att ta del av vårt register måste du ha ett Silver - eller Goldmedlemskap. Genom att bli Silver - eller Goldmedlem på Dropshippa.se förbinder Besökaren sig till att följa dessa villkor. Nedanstående villkor gäller för båda medlemskapen med undantag av punkterna 8 & 9 som endast avser Silver - och Goldmedlemskap.När Besökaren registrerar sig som medlem bekräftar denne att villkoren godtas.

3. TILLÅTEN OCH OTILLÅTEN ANVÄNDNING

Besökaren får inte använda information från Dropshippa.se i en kommersiell verksamhet som rimligen kan anses vara en verksamhet som konkurrerar med Dropshippa.se.Medlemskapet är personligt och flera personer får inte dela på samma konto.Besökaren ansvarar också för de handlingar som görs under Besökarens konto.Användarnamn och lösenord (Inloggnings- uppgifter) för användning av Dropshippa.se är personliga och får endast användas av användaren personligen. Besökaren åtar sig att inte avslöja användarnamn och lösenord för Silver - eller Goldmedlemskap på Dropshippa.se till annan part.Om Besökaren får kännedom om att inloggningsuppgifterna kommit utomstående till del skall Besökaren omgående se till att byta lösenord.

4. RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter som omfattar tjänsterna på Dropshippa.se och de tekniska lösningarna som används för tillhandahållande av dessa, utformning av gränssnitt, programvara, och systemarkitektur och design tillhör Dropshippa.se och får ej användas av Besökaren i en vidare utsträckning än som följer av funktionerna i tjänsten eller som uttryckligen anges i dessa villkor. Under inga omständigheter förvärvar Besökaren eller tredje man några immaterialrättigheter till tjänsten eller till den programvara eller de tekniska lösningar som används i tjänsten eller till eventuella varumärken som tillhör eller nyttjas av Dropshippa.se.Besökaren förbinder sig att följa gällande upphovsrättsliga regler, andra eventuella relevanta immaterialrättsliga regler, regler om skydd för personuppgifter, marknadsrättslig lagstiftning och annan relevant lagstiftning när Besökaren använder sig av informationen som tillhandahålls via tjänsten Dropshippa.se.Besökaren erhåller genom detta avtal ingen rätt att framställa exemplar av (kopiera) och/eller, överföra, sprida, framföra eller på annat sätt göra tillgängligt för allmänheten eller utomstående, material som tillhandahållits av Dropshippa.se.Besökaren har enbart rätt att till eget medium överföra ingående textmaterial, foton eller bilder för läsning eller utskrift i den utsträckning detta är tillåtet enligt upphovsrättslagen. Elektronisk bearbetning i form av t ex indexering och/eller databaslagring är förbjuden. Besökaren har inte rätt att till annan part förmedla, sälja eller mångfaldiga i informationen ingående textmaterial, foton, andra bilder eller annat verk.

5. TILLGÄNGLIGHET

Dropshippa.se är normalt tillgänglig via Internet dygnet runt sju dagar i veckan. Tillgängligheten är inte alltid övervakad. Dropshippa.se kan således ej garantera att Tjänsterna är fria från avbrott, fel eller störningar.Dropshippa.se har rätt att vidta åtgärder som påverkar ovannämnda tillgänglighet, om Dropshippa.se anser detta vara nödvändigt av tekniska, service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl. Besökaren är också medveten om och bekräftar Besökarens möjlighet att bereda sig tillträde till Internet inte kan garanteras av Dropshippa.se och att Dropshippa.se inte ansvarar för bristfälligheter i Besökarens egna Internetanslutningar eller utrustning.

6. RÄTTELSE AV FEL

Dropshippa.se skall åtgärda fel eller brister på ett sätt Dropshippa.se finner lämpligt. Dropshippa.se har rätt att stänga webbsajten och tjänsterna på denna för underhållsarbete eller uppgradering.

7. ÄNDRING AV TJÄNSTERNA PÅ DROPSHIPPA.SE

Tjänsterna på Dropshippa.se kommer löpande att vidareutvecklas. Dropshippa.se har därför rätt att från tid till annan utföra ändringar i tjänsterna och sådana ändringar kan avse vilka källor som bevakas, antalet bevakade källor, rutinerna för drift, tekniska system eller liknande.Dropshippa.se strävar efter att i möjligaste mån tillse att uppgifter och information som finns tillgängligt på webbplatsen är korrekt. Dropshippa.se lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Dropshippa.se göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

8. PRISER

Besökaren erlägger en särskild abonnemangsavgift för Tjänsten Goldmedlem. Abonnemangsavgiften gäller för ett år i taget och Besökaren har således en garanti mot prishöjning under varje avtalsperiod (12 månader). Dropshippa.se har däremot rätt att höja priset inför en ny period.Besökaren erlägger en särskild abonnemangsavgift för Tjänsten Silvermedlem. Abonnemangsavgiften gäller för 6 månader i taget.

9. BETALNINGSALTERNATIV

Kortbetalning Kortbetalning hanteras av vår betalningspartner Paypal för att garantera snabb och säker betalning. Paypal genomför en kontroll av kortuppgifternas riktighet samt att det finns täckning för köpet. Efter genomfört köp skickas du automatiskt tillbaka till Dropshippa.se och har fått ditt Silver eller Goldmedlemskap.Vid köp av Silver - eller Goldmedlemskap godkänner Du att Paypal lagrar ditt kreditkort för framtida debiteringar av Dropshippa.se i enlighet med ditt medlemskaps abonnemang. Se 10 ABONNEMANGSTID.

10. ABONNEMANGSTID

Goldmedlem Abonnemanget Goldmedlem löper med ett (1) år i taget räknat från första dag för Besökarens betalning till Dropshippa.se. Abonnemanget förnyas automatiskt med tolv (12) månader i taget, såvida du inte uppsäger abonnemanget innan avtalsperiodens slut. Om abonnemanget sägs upp senare får uppsägningen verkan och abonnemanget upphör vid utgången av nästföljande tolvmånaders period. Vid uppsägning av ditt Goldmedlemskap avslutas ditt medlemskap och du får inte längre tillgång till dess innehåll.Uppsägning av abonnemang sker under rubriken "Avsluta prenumeration" på Besökarens kontosida.Silvermedlem Årsprenumeration som Silvermedlem löper med sex (6) månader i taget räknat från första dag för Besökarens betalning till Dropshippa.se. Abonnemanget förnyas automatiskt med sex (6) månader i taget, såvida du inte uppsäger abonnemanget innan avtalsperiodens slut. Vid uppsägning av ditt Silvermedlemskap avslutas ditt medlemskap och du får längre tillgång till dess innehåll.Uppsägning av abonnemang sker under rubriken "Avsluta prenumeration" på Besökarens kontosida.

11. REKLAMATION OCH ÅNGERRÄTT

Besökaren skall, för att kunna göra gällande ersättningsanspråk, reklamera utan dröjsmål från det att Besökaren blivit medveten om eller borde ha blivit medveten om omständigheten på vilken anspråket grundas. Besökaren godkänner att ångerrätten inte gäller vid köp av Silver- eller Goldmedlemskap.

12. FÖRTIDA UPPSÄGNING

Var och en av Dropshippa.se och Besökaren har rätt att säga upp abonnemanget på tjänsterna med omedelbar verkan om;a) den andra Parten på ett väsentligt sätt bryter mot dess villkor för användning,b) den andra Parten på ett annat (icke väsentligt sätt) sätt bryter mot villkoren och denne inte inom 14 dagar från skriftlig begäran, vidtar rättelse av felet, ellerc) om andra Parten går i konkurs, begärs i likvidation eller det finns annan anledning att uppfatta att den andra Parten är på obestånd, ellerd) om grund för avstängning föreligger (se nedan).Besökaren har inte rätt till någon återbetalning av erlagda abonnemangsavgifter om Besökaren säger upp abonnemanget under avtalsperioden.

13. AVSTÄNGNING

Dropshippa.se har rätt att med omedelbar verkan stänga av Besökaren från tillgång till Dropshippa.se (avaktivera Besökarens tillträde till Dropshippa.se), oma) Besökaren efter påminnelse inte i tid erlägger full abonnemangsavgift för Silver - eller Goldmedlemskap,b) Besökaren använder tjänsten på ett sätt som innebär överträdelse av Dropshippa.se säkerhets- och administrationsbestämmelser,c) Besökaren inte (längre) uppfyller kraven för att vara Silver - eller Goldmedlemskap, ellere) Besökaren på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor.d) Besökaren trots tillsägelse sprider reklam, meddelanden eller kommentarer som kan anses stötande eller mindre passande. Dropshippa.se förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses stötande eller mindre passande.Agerande som utgör grund för avstängning utgör också grund för hävning av abonnemanget.Om avstängning sker kan Besökarens konto bli avstängt utan föregående varning.

14. PERSONUPPGIFTER

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att bli medlem godkänner du att Dropshippa.se lagrar de uppgifter du lämnat i syfte att användas för de tjänster Dropshippa.se och dess samarbetspartners erbjuder.Dropshippa.se behandlar Besökarens personuppgifter för att administrera tjänsterna och prenumerationen, ge Besökaren erbjudanden om nya produkter och tjänster, genomföra andra marknadsaktiviteter, samt för att utgöra underlag för Dropshippa.se marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling och statistiska ändamål. Personuppgifter som Besökaren lämnar till Dropshippa.se eller som annars registreras i samband med avtalsförhållandet, kan komma att behandlas av Dropshippa.se såväl i Sverige som utomlands.Genom att bli Silver - eller Goldmedlem på Dropshippa.se godkänner du att få e-postutskick med branschrelaterad information och reklam. Självklart kan du när som helst avsluta ditt medlemskap och därmed ej erhålla våra utskick.Dropshippa.se kan också inhämta uppgifter från privata och offentliga register och komplettera personuppgifterna med dessa. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter avslutandet av abonnemanget.Genom att acceptera dessa villkor lämnar Besökaren sitt samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivits.

15. TILLÄMPLIG RÄTT OCH TVIST

Svensk rätt skall tillämpas på dessa villkor och Parternas avtalsförhållande. Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och avtalsförhållandet rörande tjänsterna skall avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.